Romantikus realizmus

Oct. 9, 2017

"A zene egy hangzó test periodikus vibrációi keltette hangokat alkalmazva vált ki az ember életérzékének megfelelő érzelmeket.

A zene és más művészetek közötti alapvető különbség abban a tényben áll fenn, hogy a zenét az ember úgy tapasztalja meg, mintha megfordulna megszokott lelki-ismeretelméleti folyamata.

Más művészetek egy fizikai tárgyat alkotnak (tehát egy olyan tárgyat, amit az ember érzékszerveivel fog fel, legyen az egy könyv vagy egy festmény), és a lelki-ismeretelméleti folyamat a tárgy észlelésétől a jelentésének fogalmi megragadásán át tart valaki alapértékeinek megfelelő értékeléséig és egy ennek megfelelő érzelemig. A minta ez: érzéki észlelés-fogalmi megértés-értékelés-érzelem.

A zenénél pedig a minta ez: érzéki észlelés-érzelem-értékelés-fogalmi megértés.
A zenének mintha meglenne az a hatalma, hogy közvetlenül érje el az ember érzelmeit."

Ayn Rand
Oct. 9, 2017

"A művészet a valóságnak a művész lételvi értékítéletei szerinti újraalkotása. Az ember mély művészet iránti igénye abból a tényből ered, hogy megismerőképessége fogalmi, tehát ismereteit elvonatkoztatással szerzi, és szüksége van arra a tehetségre, hogy közvetlen, észleleti tudatosságához kösse legszélesebb lételvi elvonatkoztatásait.

Az irodalom a nyelv eszköztárával alkotja újra a valóságot. Viszonya az ember megismerőképességéhez nyilvánvaló. Az irodalom a valóságot szavakkal írja le, amelyek fogalmakat jelölnek. Ehhez azonban az ember tudatosságának érzéki-észlelési szintjén kell fogalmilag kifejeznie konkrét emberek és események, bizonyos látványok, hangok és alakok valóságát.

Ezek lényegileg fogalmiak, alkotójuk és címzettjük az emberi tudat fogalmi szintje, különbség csak eszközeikben van. Az irodalom fogalmakkal kezd, és észleletekké alakítja azokat - a festészet, a szobrászat és az építészet az észleletekkel kezd, és fogalmakká alakítja azokat; a végső lelki-ismeretelméleti szerepük viszont azonos: az emberi megismerés módjait rendező, a tudatot összeszedő, a valóság megragadását tisztázó folyamat."

Ayn Rand
Sep. 16, 2017

"Az ember egy személy jellemét alakító értékek megtestesülésébe szeret bele, amelyek megmutatkoznak legnagyobb céljaiban vagy legkisebb mozdulataiban, amelyek megteremtik lelke modorát, egy egyedi, megismételhetetlen és pótolhatatlan tudat egyéni jellegét."

Ayn Rand
Aug. 30, 2017

"A szépség az összhang érzete. Akár egy képről, akár egy emberi arcról vagy testről, akár egy naplementéről van szó, vedd a dolgot, amit szépnek nevezel, mint egy egységet, és kérdezd meg magadtól: milyen részekből áll, milyen alkotóelemekből tevődik össze, és azok mind összhangban vannak-e? Amennyiben igen, úgy a szépség a helyes következtetés, ha viszont ellentmondások és összeütközések vannak benne, akkor a torzulás vagy a határozott csúfság."

Leonard Peikoff
Aug. 30, 2017

"Amit a romantikusok hoztak a művészetbe, az értékek elsősége volt. Egy olyan elem, ami hiányzott a klasszicisták másoló kifejezésmódjának áporodott, sivár, harmad- és negyedkezű és rangú ismételgetéséből.

Az érzelmek forrásai az értékek és az értékítéletek. A romantikusok műveiben és közönségük válaszában is az érzelmek nagy gazdagsága jelent meg: színek, képzelet, eredetiség, izgalom és az értékekre irányított életszemlélet többi következménye.

Mivel az érzelmi összetevő volt az új mozgalom a legkönnyebben felfogható jellegzetessége, ezt tekintették meghatározó jellemzőjének anélkül, hogy mélyebben megértették volna.

Az értékek elsőségének ténye azonban nem egy tovább már nem egyszerűsíthető fődolog. Az az ember akaratán múlik. A romantikusok tehát az akarat bajnokai voltak, mert az az értékek gyökere, nem az érzelmekéi, mert azok csak a következmények.

Ezek lettek volna azok a kérdések, amelyeket a filozófusoknak meg kellett volna fejteniük, de ahogy elbuktak a XIX. század minden fontos szellemi vetületének megértésében, úgy kudarcot vallottak a széptan terén is.

Nem ismerték még abban az időben a mélyebb kérdést, miszerint az akarat képessége az ész képességének része. A szabad akaratról alkotott elméletek főleg észellenes jellegűek voltak, s így csak erősítették az akarat és a miszticizmus eszmei összekapcsolását."

Ayn Rand