Az ész végérvényes

Oct. 13, 2017

"A legtöbb ember azzal tölti életét, hogy feleslegesen lázadozik olyan dolgok ellen, amit nem tud megváltoztatni, tétlenül belenyugszik dolgokba, amit meg tudna változtatni, és meg sem próbálja megérteni a különbséget - innét idült bűntudata és önbizalomhiánya."

V. Shailaja
Oct. 9, 2017

"A filozófia történetében - néhány nagyon ritka kivételtől eltekintve - az ismeretelméleti elképzelések vagy azt tanították, hogy a biztos tudás lehetetlen (szkepticizmus) vagy azt, hogy az erőfeszítés nélkül is elérhető (miszticizmus).

Ez a két állásfoglalás egymással ellentétesnek tűnik, de valójában ugyanannak a témának két variációja, ugyanazon hamis pénz két oldala: arra tett kísérlet, hogy az ember megszökhessen az értelmes megismerés felelőssége és a valóság feltétlensége elől, ez a tudat lét feletti fősége megteremtésének kísérlete.

A misztikus általában az ismeretelméleti intrinzecizmus képviselője, a szkeptikus pedig általában az ismeretelméleti szubjektivizmusé.


A filozófusok két táborra oszlottak: azokra, akik azt állítják, hogy az ember a világról kizárólag fogalmakból levezetve szerez ismereteket, amelyek a fejében vannak, és nem a fizikai tényekből erednek (racionalisták) - és azokra, akik azt állítják, hogy az ember tapasztalatból szerzi ismereteit, ami alatt azt értik, hogy a tények közvetlen észlelése által ismer meg anélkül, hogy fogalmakra hagyatkozna (empiristák).

Egyszerűbben fogalmazva: azok, akik a valóság feladása által csatlakoztak a misztikusokhoz (racionalisták), és azok, akik az elméjük feladása által ragaszkodnak a valósághoz (empiristák)."

Ayn Rand
Oct. 9, 2017

"A fogalmak alkotásának és alkalmazásának folyamata a megismerés két alapvető módszerének lényegi mintázatát tükrözi: az indukcióét és a dedukcióét.

A valóság tényeinek megfigyelése és fogalmakká rendszerezése lényegében egy induktív folyamat. Új dolgok ismert fogalmak alá rendezése pedig lényegében egy deduktív folyamat."

Ayn Rand
Sep. 30, 2017

"Hegel boszorkánysága elleni védelemként, aki egyetemes mindentudásról papolt, a tudósnak felajánlották a logikai pozitivizmus neomisztikus boszorkányságát és attilaizmusát.

Biztosították róla, hogy az olyan fogalmak, mint a metafizika, a lét, a valóság, a dolog, az anyag vagy az elme értelmetlenek, ezek létezésével foglalkozzanak csak a misztikusok, a tudósnak nem kell tudnia ezekről, hiszen az elméleti tudomány feladata a szimbólumok manipulációja, és e szimbólumok által a tudósok alkotják azt a különleges elitet, akiknek a szimbólumai olyan varázserővel bírnak, hogy általuk az akaratukhoz igazodik a valóság - 'az anyag az, ami megfelel bizonyos matematikai egyenleteknek', mondják.

A tudás, mondják, nem tényekből, hanem szavakból áll, szavakból, amelyek nem kötődnek tárgyakhoz, amelyek csak egy önkényes társadalmi szokáson alapulnak, mint tovább már nem egyszerűsíthető fődolgok. Így számukra a tudás csak a nyelv babrálásán múlik.

A tudósok feladata, mondják, nem a valóság tanulmányozása, hanem önkényes konstrukciók alkotása önkényes hangalakok által, és mindegyik konstrukció éppoly érvényes, mint a többi, hiszen az érvényesség kritériuma a 'kényelem', és a tudomány definíciója csupán annyi, hogy 'amit a tudósok csinálnak'.

Ez a mindenható erő azonban, ami felülmúlja az ókori numerológusok vagy a középkori alkimisták álmait is, e szellemi erőszak által megadatik a tudósoknak, két feltétellel:

a) sosem állítja, hogy biztos a tudásában, hiszen a bizonyosság elérhetetlen az ember számára; ehelyett csak a valószínűség százalékértékéről beszél, mit sem zavartatva magát olyan kérdésektől, hogy miként is számolja ki valaki a tudhatatlan valószínűségét;

b) feltétlen tudásként hangoztatja azt az állítást, hogy minden érték a tudomány körén kívül helyezkedik el, hogy az ész képtelen mit kezdeni az erkölcsiséggel, hogy az erkölcsi érték egyéni döntés kérdése, valaki érzéseinek és nem elméjének függvénye."

Ayn Rand
Sep. 30, 2017

"A tudomány a filozófia [ti. az arisztotelészi filozófia - G.T.] eredményeként és következményeként született, és nem maradhat fenn filozófiai (különösen is ismeretelméleti) alapjai nélkül. Ha a filozófia [ti. az arisztotelészi filozófia - G.T.] elvész, a tudomány rövidesen követi."

Ayn Rand